De hangbuikzwijntjes van De dwaze herder liggen lekker te slapen

Minder Armoede – Meer Geluk

Aanvalsplan tegen armoede in Maastricht

Contact

Kennisdeling &
Overdracht

Naast gesubsidieerde vrijwilligersprojecten en gefinancierde opdrachten rekent 360Zuid het ook tot haar taak om de tijdens de verschillende activiteiten en in interne discussies verworven kennis en inzichten op het aandachtsgebied “Sociale Innovatie” zoveel mogelijk voor andere belangstellenden beschikbaar te stellen. Een recent en concreet voorbeeld daarvan is de opleiding “Minder Armoede en Meer Geluk”, die 360Zuid in het verlengde van haar activiteiten op het terrein van het armoedevraagstuk (2017-2019) in de loop van 2020 heeft gefaciliteerd en georganiseerd in samenwerking met het Jeremy Bentham Instituut. Hierop wordt in het onderstaande nader ingegaan.

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Maatwerkopleiding

Beleidsmatig sturen op minder Armoede en Meer Geluk(2020). Deze maatwerkopleiding is in 2020 als gezamenlijk project van het Jeremy Bentham Instituut en de Stichting 360Zuid in de vorm van een unieke vijfdaagse opleiding ontwikkeld en georganiseerd. Drs. Akshaya de Groot was als docent verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud van deze opleiding. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor vertegenwoordigers van AANzet, Stichting Quiet, Stichting Traject, Stichting Presentie, Stichting 360Zuid en beleidsambtenaren van de Gemeente Maastricht. Om persoonlijke en professionele inzichten met elkaar te delen om zo te komen tot een fundamenteel andere benadering van het armoedevraagstuk. Het leren denken in termen van geluk (individueel en collectief subjectief welbevinden) levert nieuwe inzichten op, die vertaald kunnen worden in beleidsaanbevelingen.

Maatwerkopleiding

Diverse omstandigheden gaven aanleiding tot het organiseren van deze opleiding. In de eerste plaats werd medio 2020 door de Gemeente Maastricht het ‘Aanvalsplan Armoede’ gepresenteerd, waarin weinig of geen aandacht word besteed aan de psychosociale aspecten van armoede. Voorts konden als gevolg van corona de interactieve thema-avonden die 360Zuid samen met AANzet wilden organiseren rondom kwetsbare armen en het precariaat, geen doorgang vinden.

Gelukswetenschap

In samenspraak met de Gemeente heeft 360Zuid daarom het initiatief genomen om met Akshaya de Groot (socioloog, gespecialiseerd in de gelukswetenschap) een bestaande vijfdaagse opleiding te modificeren naar de wensen, vragen en behoeften van potentiële deelnemers, te weten: vertegenwoordigers van Aanzet, de Stichting Trajekt, de Hogeschool Zuyd, de Gemeente Maastricht, de Quiet Community Maastricht, de Stichting Presentie en de Stichting 360Zuid.

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Vervolg

De unieke samenstelling van deze groep, bestaande uit ervaringsdeskundigen op het vlak van armoede, opbouwwerkers en professionals uit het Sociaal Domein, was een van de kritische succesfactoren van de opleiding. Door de verschillen in emotie en perceptie ontstond een groepsdynamisch proces, waarbij het denken over armoede en geluk diepgaand werd geanalyseerd. Het verschil tussen armoede ervaren uit eerste hand (jarenlange bijstand en fundamenteel gebrek aan bestaanszekerheid) en het empathisch benaderen en begrijpen van armoede als maatschappelijk probleem is groot. Ook opvattingen over geluk en levenstevredenheid lopen sterk uiteen.

Meer geluk

De vertaalslag naar beleid “wat is nodig voor Minder Armoede en Meer Geluk?“ leidde dan ook tot discussie en tot productievee inzichten. Aan de hand van concrete opdrachten hebben alle deelnemers elkaar goed leren kennen. En zijn veel praktische en concrete ideeën ontwikkeld die deels in uitvoering zijn. Een ander deel wacht -als gevolg van Corona- op nadere uitwerking.

Workshops Gelukskunde 2020 2021

Naast de bovengenoemde opleiding ‘Beleidsmatig sturen op minder armoede en meer geluk’ hebben we in 2020 nog een tweede opleidingslijn georganiseerd: in 2020 en 2021 zijn er door de ervaren gelukscoach Lucy Spoelstra in het Lab een aantal Workshops gegeven over Gelukskunde (persoonlijk geluk en veerkracht) en Positieve Psychologie en Gezondheid. Doelstelling van deze cursus was de veerkracht en het zelforganiserend vermogen te versterken. De eerste serie van vijf workshops was gericht op ambassadeurs Positieve Gezondheid en bood een inhoudelijk vervolg op de eerdere training Positieve Gezondheid (Trajekt) van de deelnemers.

Home