De hangbuikzwijntjes van De dwaze herder liggen lekker te slapen

Praktijkvoorbeelden – Activiteiten

Samenwerkingen met anderen

Contact

Praktijkvoorbeelden
& Activiteiten

De projecten of activiteiten van 360Zuid kunnen in drie verschillende typen onderscheiden worden: (a) projecten, waaraan 360Zuid op vrijwilligersbasis en tegen onkostenvergoeding bijdraagt omwille van het maatschappelijk belang daarvan. Hieronder vallen ook activiteiten, die 360Zuid ontplooit met behulp van subsidie van de (lokale) overheid. (b) ondersteunings-, advies- of onderzoeksopdrachten rond innovatie- of transitievraagstukken, die tegen vergoeding in opdracht van instellingen, instanties, of organisaties worden uitgevoerd. Uitvoering geschiedt zo nodig in samenwerking met andere organisaties of met zelfstandige professionals. 360Zuid beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen op een breed scala van aandachtsgebieden. (c) In de derde plaats organiseert 360Zuid activiteiten, die (in samenwerking met kennisinstellingen of individuele professionals) gericht zijn op kennisoverdracht op het terrein van maatschappelijke innovatie of maatschappelijk relevante thema`s in de vorm van gastcolleges, lezingen, conferenties, In het hiernavolgende zullen we een aantal voorbeelden omschrijven uit de praktijk van de afgelopen periode 2015 tot heden.

VRIJWILLIGERS
PROJECTEN
Gemeente Maastricht

activiteiten, die 360Zuid heeft ontplooit met behulp van subsidie van de (lokale) overheid

Meer Lezen
GROENE LOPER LAB
OPDRACHTEN
Maatschappelijk Lab

Samen werken en van, door en met elkaar leren in de praktijk: hoe werkt dat eigenlijk?

Meer Lezen
KENNISOVERDRACHT
ACTIVITEITEN
360Zuid interactie

Activiteiten in samenwerking met kennisinstellingen of individuele professionals

Meer Lezen
Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Omdenkcafé (2016-2017).

Zowel in ons persoonlijk dagelijks leven als in het maatschappelijk verkeer worden we voortdurend geconfronteerd met problemen van uiteenlopende aard en ernst. We beschouwen deze in de regel als obstakels, die overwonnen of opgelost moeten worden. Wij realiseren ons daarbij zelden of nooit, dat onze eigen perceptie van het gegeven, dat wij als een probleem ervaren, een zeer belangrijke of zelfs doorslaggevende rol speelt bij de vraag, of wij in staat zijn, het probleem ook op te lossen. Ons perspectief op de gegeven situatie is bepalend voor de mate, waarin dit überhaupt als probleem ervaren wordt. Als wij het probleem als een feit beschouwen en niet als een obstakel, ontstaat een ander perspectief. Wanneer we in staat zijn om het perspectief, waarbinnen het gegeven als een probleem ervaren wordt, te verlaten en het gegeven als een feit accepteren, dan zijn we ook in staat om ons af te vragen wat we met dit feit zouden kunnen doen. Daarmee transformeren we bestaande feiten tot nieuwe mogelijkheden. Dit is in het kort, wat Berthold Gunster bedoelt met het door hem ontwikkelde concept “omdenken”. Het Omdenkcafé werd 4 keer per jaar georganiseerd, vooralsnog op wisselende locaties. Het “Omdenkcafé Maastricht” kan als een nieuwe en vernieuwende vorm van Burgerparticipatie beschouwd worden, waar de burger in de gelegenheid gesteld werd om autonoom een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van beleidsvisies op terreinen, die hem zélf aangaan. Waar Gunster zich concentreert op problemen in de persoonlijk levenssfeer, richt 360Zuid zich op het Sociale Domein als maatschappelijk probleemveld.

Maatschappelijke Opgaven

We leven in een tijd, waarin tal maatschappelijke problemen ons dagelijks leven lijken te gaan domineren. Bijvoorbeeld (in willekeurige volgorde): het verval van de in de vorige eeuw opgebouwde verzorgingsstaat (commercialisering van de zorg, afbraak van sociale voorzieningen, vercommercialisering van het onderwijsstelsel), de afnemende werk- en inkomenszekerheid (bestaanszekerheid), het onvermogen van bestuurders en politici om standpunten in te nemen binnen een logisch kader van een coherente visie, de afnemende betrokkenheid (onverschilligheid en desinteresse) van de burgerij bij de politieke besluitvorming, de opkomst van het populisme en de groeiende maatschappelijke onvrede (“boosheid”, radicalisering), de toenemende vooroordelen tegen migranten van buiten Europa, het afnemend maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef ten faveure van het individuele economisch gewin, .....

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Maatschappelijke Opgaven vervolg

het onvermogen van de meerderheid van de bevolking om een reële bijdrage te leveren aan het afwenden van een wereldomvattende ecologische catastrofe, de toenemende kloof tussen “arm” en “rijk”.

Burgerparticipatie

Waar Berthold Gunster het “Omdenken” vooral betrekt op persoonlijke of individuele problemen, is de invalshoek van de Stichting 360Zuid is een andere: de thema’s, die we zullen kiezen behoren tot het Sociale Domein in de ruimste zin van het woord en zijn niet als individuele, maar als maatschappelijke problemen aan te merken. Het opzetten van het Omdenkcafé werd gefaciliteerd door de Gemeente Maastricht. In tegenstelling tot de traditionele inspraakmogelijkheden bij door de (lokale) overheid uitgezette beleidslijnen berust hier het initiatief bij de burger zélf, waarbij professionals en politici worden uitgenodigd om over het betreffende thema of onderwerp een open dialoog aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid.

Transitie en Kantelen

Ieder van ons is in staat om deze opsomming uit te breiden tot een vrijwel onontwarbaar cluster van complexe en onderling verweven problemen. Hier dient deze opsomming slechts ter illustratie van het gewicht, dat het sociale domein als probleemveld toekomt in ons individuele dagelijks leven (onze “leefwereld”) en het structurele spanningsveld dat tussen deze leefwereld en de “systeemwereld” in toenemende mate lijkt te ontstaan. Daarom concentreren wij het concept van het “Omdenken” op het Sociale Domein. Concepten als “Transitie” en “Kantelen” (Jan Rotmans) hebben een vergelijkbare connotatie. We staan aan de vooravond van veranderingen, die minstens zo ingrijpend zullen zijn als de industriële evolutie van de 19e eeuw. Het “Omdenken” is een poging om hiermee op een constructieve en proactieve wijze om te gaan. Het “Omdenkcafé” was bedoeld als een periodiek laagdrempelig evenement, waar burgers en professionals (als gelijkwaardige partijen) onder leiding van een moderator een gesprek of gedachtewisseling aangaan over een actueel en maatschappelijk relevant thema. Doel van deze bijeenkomsten was het delen van meningen, ervaringen en inzichten met het oogmerk om te komen tot een verbinding tussen burgers en professionals.

Laagdrempelig

Delen is meer dan uitwisselen alleen. Uitwisseling is een vorm van wederkerig éénrichtingsverkeer, terwijl delen een onbevooroordeeld open staan en ontvankelijk zijn voor de zienswijze van de ander veronderstelt. In deze setting is het derhalve niet zo, dat de professional “de wijsheid in pacht heeft” en de burger deze wijsheid “consumeert”, maar dat alle bij het thema betrokkenen van elkaar leren en gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen. Juist in deze verbinding ligt de meerwaarde. Wanneer in de huidige tijd de burger niet actief bij de politieke beleidsontwikkeling en besluitvorming betrokken wordt, neemt zijn vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de lokale en landelijke politiek zienderogen af.

Actieve burgers

Tevens zal de burger steeds minder bereid zijn om gebruik te maken van zijn democratische rechten of zich in te zetten voor maatschappelijke doelstellingen. Met het Omdenkcafé beoogden wij het begrip “Burgerparticipatie” in beleidsmatige zin te concretiseren. geconcretiseerd wordt in evenementen (zoals bijvoorbeeld het “Omdenkcafé”), maar tevens als een fysieke ontmoetings- en werkplaats in Maastricht met een open en vernieuwend karakter. Dit fysieke “Omdenkhuis” zou belangrijke overeenkomsten vertonen met wat in de discussienota uit 2012 omschreven wordt als het “Maastricht Centre for Social Innovation” en kan beschouwd worden als een voorloper van het latere maatschappelijk experiment “Groene Loper Lab” (2020). Download Chris © 2008/2012 “Maastricht Centre for Social Innovation (Towards a community of professional innovators)”!

Lees verder