De hangbuikzwijntjes van De dwaze herder liggen lekker te slapen

STADS LAB

organische interactie van netwerken

Contact

Sociale Innovatie
& Groene Loper Lab

Sociale verandering is het resultaat van een zeer complexe mix van ingrediënten. Omgevingsfactoren, sociale condities en individuele actoren brengen gezamenlijk vernieuwende ideeën voort. Het is niet mogelijk om een idee of een ontwikkeling aan een enkel individu toe te schrijven. Netwerken en de dynamiek van interactie zorgen ervoor, dat ideeën op organische wijze ontstaan. Het is echter wel mogelijk om de omstandigheden te creëren, die het ontstaan van sociale innovaties bevorderen.

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Aspecten van sociale innovatie

Daarbij gaar het enerzijds om ruimtes, waar mensen aan nieuwe ideeën worden blootgesteld en waar zij nieuwe connecties leggen en anderzijds om systemen en structuren, die mensen helpen hun ideeën uit te werken tot werkbare plannen. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

  1. Diversiteit (multidisciplinariteit)
  2. Omgeving (fysieke werkomgeving)
  3. Activiteiten (interventies, kennisoverdracht, evenementen, etc.)

Diversiteit (multidisciplinariteit)

Sociale innovatie ontstaat zelden binnen homogene en starre structuren, maar gedijt het beste in een multidisciplinaire omgeving. Sociale innovaties ontstaan aan de periferie, waarin verschillende benaderingen conflicteren en daardoor nieuwe manieren van denken gestimuleerd worden. Diversiteit leidt tot nieuwe kansen en tot een robuuste en flexibele respons op gemeenschappelijke uitdagingen. De term ‘social mission sector’ kan gebruikt worden als overkoepelend begrip voor alle individuen en organisaties, wiens primaire missie het is om de een of andere vorm van maatschappelijke meerwaarde voor de mens en zijn omgeving te creëren. De omgeving van 360Zuid moet deze diversiteit weerspiegelen. De doelgroep omvat een spectrum van non-profits, for-profits, professionals, ondernemers, creatieven, filantropen, medewerkers in het publieke domein en activisten of burgerinitiatieven, die werkzaam zijn op terreinen, die uiteenlopen van gezondheidszorg en educatie tot kunst, nieuwe media en milieu. Diversiteit provoceert serendipiteit.

Omgeving (fysieke werkomgeving)

Een tweede belangrijke factor is de omgeving. Sociale innovators hebben een fysieke omgeving nodig om hun ideeën te ontwikkelen en toe te passen. Zonder hulpmiddelen en ondersteunende structuren zijn zelfs de beste ideeën kansloos. 360Zuid heeft zo’n fysieke omgeving uiteindelijk gevonden in het Groene Loper Lab, dat bestaat uit een combinatie van een functionele werkomgeving en een informele ontmoetingsruimte voor zowel vertegenwoordigers van de leefwereld als de systeemwereld.

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Interventies, kennisoverdracht en evenementen

Ten derde zijn activiteitenprogramma’s een belangrijk middel om nieuwe ideeën en inzichten te stimuleren. Onder activiteitenprogramma’s worden hier verstaan: interventies (begeleiding, advies, coaching), kennisoverdracht (lezingen, workshops, cursussen, etc.), evenementen en informele bijeenkomsten. 360Zuid en het Groene Loper Lab trachten een participerende cultuur te bevorderen. Kennisoverdracht, innovatieadviesdiensten en evenementen hebben een belangrijke interne functie voor 360Zuid en haar partners alsmede voor het Groene Loper Lab als geheel.

Toepassen en leren

In de vierde plaats moet het Groene Loper Lab een plaats worden, waar sociale innovatie gepraktiseerd wordt. Het Groene Loper Lab en 360Zuid willen verschillende manieren van participatie in de praktijk van sociale innovatie tot ontwikkeling brengen en testen. Het Groene Loper Lab heeft een uitdrukkelijke ‘laboratoriumfunctie’ op het vlak van sociale innovatie.

Het Groene Loper Lab beoogt professionals en burgers in het werkveld van het Sociaal Domein een fysieke open werkomgeving te bieden, die is ingericht op het delen van faciliteiten en het stimuleren en ondersteunen van wisselende samenwerkingsverbanden. Het Lab biedt haar ‘gebruikers’ een platform voor het uitdragen van hun gedachtegoed en dienstenaanbod. Onder meer middel diverse activiteiten kan het Lab bijdragen aan het ontstaan van een gemeenschap van innovatieve professionals en burgers.

Samenwerking

Bundeling van de beschikbare kennis en samenwerking met kennisinstellingen maakt diverse vormen van kennisoverdracht en -deling mogelijk. Wanneer het Groene Loper Lab en 360Zuid erin slagen om goede samenwerkingsrelaties met zowel kennisinstellingen en diverse overheidsorganisaties als met vertegenwoordigers van de ‘leefwereld’ aan te gaan, kunnen zij een verbindende functie vervullen voor een veelheid van afzonderlijke maatschappelijke initiatieven, die het en der aan het ontstaan zijn.