Stichting 360 Zuid &
De Kenmerken

Op deze pagina komt u meer te weten over de oprichting en doelstelling van stichting 360zuid in Maastricht. De stichting werkt als een katalysator en connector om door middel van samenwerking de diverse problemen in Maastricht op te lossen. Dit doen zij door eerst de problemen goed te definiëren en analyseren on vervolgens met een zeer originele wijze van aanpak de problemen te lijf te gaan. Door de subtiele werkwijze van stichting 360zuid worden de belanghebbenden van zelf persoonlijk betrokken in de diverse projecten.

STICHTING 360ZUID
DE DETAILS
Gemeente Maastricht

activiteiten, die 360Zuid heeft ontplooit met behulp van subsidie van de (lokale) overheid

Meer Lezen
STICHTING 360ZUID
ALS BEWEGING
Maatschappelijk Lab

Samen werken en van, door en met elkaar leren in de praktijk: hoe werkt dat eigenlijk?

Meer Lezen
STICHTING 360ZUID
PERSPECTIEF
360Zuid interactie

Activiteiten in samenwerking met kennisinstellingen of individuele professionals

Meer Lezen
Chris Hamer van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Oprichting van de Stichting

De Stichting 360Zuid is in de zomer van 2014 door Chris den Hamer en Anton ten Westenend opgericht met het doel een formele entiteit te creëren ter ondersteuning van en als broedplaats voor nieuwe initiatieven en ideeën, die de confrontatie aangaan met de sociale, economische en culturele uitdagingen van onze tijd. 360Zuid beoogt om een gunstig klimaat te scheppen voor het ontstaan van nieuwe ideeën en een omgeving te faciliteren, waarin de vertaling daarvan in sociaal-innovatieve projecten en diensten wordt bevorderd. De stichting 360Zuid fungeert tevens als een knooppunt voor het ontwikkelen en overdragen van kennis en ervaring ten behoeve van sociale innovatie.

Perspectieven op Sociale Innovatie

Het begrip ‘Sociale Innovatie’ is niet eenduidig; we kunnen tenminste drie verschillende perspectieven onderscheiden, van waaruit sociale innovatie doorgaans wordt benaderd: een economisch, een maatschappelijk en een ideologisch perspectief. Wij vatten sociale innovatie hier op in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen alle drie de betekenissen omvattend. In en later stadium (zie tabblad ‘Sociale Innovatie’) zullen we het begrip ‘sociale innovatie’ verder nuanceren.

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Systeemveranderend karakter

De moderne samenleving staat voor ongekende economische, sociale en culturele problemen. Innovaties zijn de sleutel om deze problemen te vertalen in nieuwe kansen voor het creëren van toegevoegde economische en maatschappelijke waarde en voor de verbetering van onze leefwereld. Sociale innovatie heeft betrekking op nieuwe en vernieuwende ideeën, die erop gericht zijn creatieve en maatschappelijk relevante oplossingen te vinden voor problemen en bedreigingen op sociaal, economisch en cultureel vlak. Echte innovaties zijn systeemveranderend. Zij wijzigen de percepties, gedragswijzen en structuren, die aan deze problemen en bedreigingen ten grondslag liggen. Sociale innovaties worden ontwikkeld door individuen, door groepen en door organisaties. Zij worden gerealiseerd in de commerciële sector, in de non-profit sector en in de publieke sector. Sociale innovatie vindt in toenemende mate plaats in de ruimte tussen deze sectoren. Verschillende benaderingen komen daar samen en geven nieuwe impulsen voor nieuwe manieren van denken over de problemen en uitdagingen, waarvoor de moderne samenleving zich gesteld ziet. 360Zuid opereert in dit intersectorale gebied en schept nieuwe ruimtes voor individuen, projecten en organisaties, die sociale innovatie bevorderen door het bijeenbrengen van een mix van mensen, diensten, strategieën en ideeën.

Complexiteit

Sociale verandering is het resultaat van een zeer complexe mix van ingrediënten. Omgevingsfactoren, sociale condities en individuele actoren zorgen er gezamenlijk voor, dat er nieuwe ideeën ontstaan, die de wereld veranderen. Het is niet mogelijk om een eenvoudig recept te geven voor succesvolle sociale innovatie. Wat we wel kunnen doen, is gunstige randvoorwaarden scheppen en de ruimte creëren, waarin het ontstaan van sociale innovaties bevorderd wordt. Mensen worden blootgesteld aan nieuwe ideeën en komen in aanraking met mensen, structuren en systemen, die ertoe bijdragen deze ideeën om te zetten in realiseerbare plannen. De Stichting 360Zuid wil de rol van katalysator voor sociale innovatie vervullen.

Multidisciplinariteit en strategische allianties

Sociale innovatie ontstaat zelden of nooit in homogene en stabiele omgevingen, maar gedijt het beste in een multidisciplinaire en pluriforme context. Sociale innovatie ontstaat aan de periferie, dat wil zeggen daar waar verschillende benaderingen samenkomen en nieuwe manieren van denken gestimuleerd worden. 360Zuid gaat in de dagelijkse praktijk samenwerkingsverbanden aan met een grote verscheidenheid aan professionals, ondernemingen, non-profits, instellingen en ‘activisten’ (burgerinitiatieven), die werkzaam zijn in zeer uiteenlopende maatschappelijke domeinen.